Abstrakt

Apatit se vyskytuje jako příměs ve struvitových kamenech, dále s oxaláty a brushitem. Tvoří povlaky a vrstvy křídovitého charakteru. Může vytvářet i monominerální kameny, které jsou drobivé a měkké, nebo naopak kompaktní, velmi tvrdé s lasturnatým lomem a jemnozrnnou centrální částí. Je častý v močovém sedimentu.

Terminologie

Analytika skupiny apatitu není exaktní. Někteři autoři zahrnují všechny členy apatitové skupiny do pojmu apatit, zkratka AP.

Patří sem:

  • Karbonátapatit, Ca5(PO4,CO3)3(OH), mineralogicky – dahllit
  • Hydroxylapatit, Ca5(PO4)3(OH)
  • hydroxylapatit - karbonátapatit jsou krajní členy řady s proměnlivými podíly OH a CO3.
  • Whitlockit, Ca3(PO4)2.
  • Oktakalciumfosfát, Ca8H2(PO4) .6H2O
Postoj k této analyticky složité skupině močových konkrementů není dosud jednotný.

Vzhled

Skupina apatitu tvoří křídovité, velmi jemnozrnné agregáty v optickém mikroskopu většinou izotropní, které lze zaměnit s organickou matrix. Méně častá je forma lamelární s výraznými interferenčními barvami a čočková forma tvořená kulovitými agregáty kryptokrystalických částic s patrným maltézským křížem. Kulovité agregáty krystalů je možno pozorovat až pod elektronovým mikroskopem – zvětšení 2000x – 3000x. Forma s kompaktní lamelární strukturou či sférolity má lasturnatý lom a perleťový lesk. Hydroxylapatit tvoří krátce sloupcovité a tabulkovité krystaly a vláknité agregáty.

Výskyt

Apatit se vyskytuje se asi v 3,6 % močových konkrementů. Výskyt apatitu v močovém sedimentu je běžný u infekčních močí, u zdravých lidí se vyskytuje v postprandiálních vzorcích moče asi ve 4 %. Tvoří prostatické kameny a konkrementy slinných žláz. Je součástí psích kamenů v 1,4 % a u koček tvoří 3,6 %. V přírodě patří k méně běžným nerostům, nachází se hlavně v organogenních sedimentech v podobě konkrecí a jako produkt rozpadu v bazických vyvřelinách (okolí Lašského jezera v Porýní). Vznik močových konkrementů provází tyto litogenní faktory: hyperkalciurie, renální tubulární acidoza, infekce močového traktu (není nezbytná), hyperfosfaturie, imobilizace, pH je větší než 6,1; běžně nad 7. Z terapeutického hlediska nelze říci, že přítomnost skupiny CO3 je průkazem infekčního původu kamene. Vyčlenění karbonátapatitu je dáno citlivostí analytické metody na CO3. Četnost výskytu skupiny apatitu (apatit = RTG spektrum bez detekce píku CO3, karbonátapatit = s detekcí CO3) udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):
Složení konkrementuVýskyt (%)
whewellit/weddellit/apatit 8,6
whewellit/apatit 7,5
struvit/karbonát/apatit 4,7
whewellit/weddellit/karbonátapatit 2,5
whewellit/karbonátapatit 1,8
whewellit/apatit 1,3
weddellit/karbonátapatit 1,2
karbonátapatit 1,1

Typy kamenů

I. Porézní, měkké a drobivé kameny křídovitého vzhledu. Barva bývá bílá, šedá až hnědá. Na lomu mají jemnozrnnou, víceméně koncentricky uspořádanou strukturu.

Variety

a) příměs krystalů weddellitu
b) příměs krystalů struvitu Etiologicky jsou spojovány s hyperparathyreoidismem, močovou infekcí a renální tubulární acidózou.

II. Kulovité, někdy mnohočetné kaménky, případně nepravidelného tvaru až odlitkového typu. Povrch je hladký nebo jemně hrbolatý s mastným nebo perleťovým leskem. Mají různé odstíny béžové a jsou tvrdé a houževnaté. Na lomu jsou tvořeny velmi jemnými koncentrickými vrstvami apatitu. Ty mohou být proloženy jemným průsvitným proteinem a vykazovat slupkovitou odlučnost. Mají jedno krystalizační jádro nebo jsou multilokulární.

Varieta

Mezivrstvy jemnozrnného whewellitu. Statisticky nejčastější etiologií je renální tubulární acidóza, stejné kameny jsou také prostatického původu. Kameny z čistého hydroxylapatitu nebyly v močových konkrementech popsány. Vždy je obsažen menší obsah CO3. Spolu s whitlockitem a oktakalciumfosfátem se vyskytuje asi v 1,6 % močových konkrementů. Nachází se v močovém sedimentu. Může tvořit prostatické kameny. V přírodě patří k vzácným nerostům, nachází se např. v serpentinitu v Rosse ve Val Deveru, Ossole (Piemont, Itálie) a v jezerní formaci Šungura v JZ Etiopii, kde vzniká při rozpadu rybích kostí.

Obrázky

 Průřez konkrementem z močového měchýře, skládá se z vrstev struvitu a apatitu.
Průřez konkrementem z močového měchýře, skládá se z vrstev struvitu a apatitu.
 Odlitkový kámen z pánvičky ledvinné tvořený vrstvami struvitu a apatitu.
Odlitkový kámen z pánvičky ledvinné tvořený vrstvami struvitu a apatitu.
Pseudoizotropní agregáty apatitu v polarizačním mikroskopu (dále již jen PM), stopy Whewellitu,zrnkový preparát.
zvětšeno 160x
Pseudoizotropní agregáty apatitu v polarizačním mikroskopu (dále již jen PM), stopy Whewellitu,zrnkový preparát. zvětšeno 160x
Weddellit a whewellit s příměsí apatitu, PM, zrnkový preparát.
zvětšeno 160x
Weddellit a whewellit s příměsí apatitu, PM, zrnkový preparát. zvětšeno 160x
 
 Střídající se vrstvy apatitu a whewellitu s příměsí weddellitu, výbrus, PM.
zvětšeno 160x
Střídající se vrstvy apatitu a whewellitu s příměsí weddellitu, výbrus, PM. zvětšeno 160x
 Krystalické agregáty Whewellitu s výplní jemnozrnného apatitu, výbrus, PM.
zvětšeno 320x
Krystalické agregáty Whewellitu s výplní jemnozrnného apatitu, výbrus, PM. zvětšeno 320x
Drobné kulovité agregáty krystalků apatitu, diagonální strukturu tvoří otisk chirurgického šicího materiálu, elektronový mikroskop.
zvětšení 2000x
Drobné kulovité agregáty krystalků apatitu, diagonální strukturu tvoří otisk chirurgického šicího materiálu, elektronový mikroskop. zvětšení 2000x